Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Dla mediów

30.08.2019

Postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej/ biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

zaprasza  do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej/ biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2019 i za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie Sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2019 i za rok 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2019 i za rok 2020 należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: WĘGLOKOKS S.A., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, w kancelarii (wieża „B”, XII piętro, pokój 12.60), w godz. 800-1500.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20 września 2019 r. do godziny 1500. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

 1. Informacje o firmie audytorskiej: forma prowadzenia działalności, wpis na listę firm audytorskich, aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru,

 

 1. oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

 

 1. oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

 

 1. oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

 

 1. cenę brutto w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za rok 2019 i za rok 2020,

 

 1. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,

 

 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

 

 1. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w badaniu podmiotów o sumie bilansowej nie mniejszej niż 1,9 mld zł wraz z kopią referencji.

 

 1. ilość osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, wpisanych do rejestru biegłych rewidentów, zatrudnionych w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, wskazanych do zespołu audytowego,

 

 1. wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem podmiotów działających w sektorze działalności WĘGLOKOKS S.A. i Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 

 1. znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa poparta referencjami
  z badania sprawozdań finansowych tego rodzaju podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,

 

 1. znajomość branży poparta referencjami z badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat podmiotów z sektora działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

 

 1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 1. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS S.A., za pośrednictwem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

 1. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS S.A. oraz, w razie potrzeby i na wniosek Spółki, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 i za rok 2020 oraz Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrującym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 i za rok 2020.

 

 1. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS S.A. oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.

 

 1. Przedłożenie sprawozdań, o których mowa w pkt 1 powinno nastąpić nie później niż:

 

– dla sprawozdania jednostkowego za rok 2019 do dnia 15 marca 2020 roku,

 

– dla sprawozdania skonsolidowanego za rok 2019 do dnia do 15 kwietnia 2020 roku (dla badania sprawozdawczości roku 2020, analogicznie, tj. 15 marca 2021 roku i 15 kwietnia 2021 roku).

 

 1. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2019 i rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2019 i rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

 1. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą WĘGLOKOKS S.A. sprawozdań z badania w danym roku.

 

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 27 września 2019 roku w Katowicach.

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@weglokoks.com.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia w związku z taką decyzją jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Biuro Rzecznika Prasowego

+48 32 207 20 70
rzecznik@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik