Dla mediów

27.07.2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 11/III/2020 Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów oraz oświadczeń w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich” należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00 osobiście, w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Gen. Ziętka w sekretariacie Zarządu (Budynek Zarządu, I piętro) lub pocztą tradycyjną. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki, przy czym decyduje również godzina wpływu zgłoszenia. Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone a zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik