Zarząd Spółki VIII kadencji

 

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu

Jerzy Podsiadło jest absolwentem byłego Wydziału Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 1978 r obronił dysertację doktorską pt. „Międzynarodowy podział pracy w polityce i w praktyce gospodarczej Polski.”

W 1986 r. podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Od 1988 r. pracował w spółce Stalexport S.A., jako główny specjalista, a następnie jako dyrektor finansowy.

Wiceprezes Zarządu. Od listopada 2001 roku do maja 2002 roku kierował równocześnie Hutą Katowice S.A. i Hutą im. T. Sendzimira S.A., będąc prezesem ich zarządów. Po połączeniu hut został Prezesem Zarządu holdingu Polskie Huty Stali /przekształconego od 1.01. 2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie Huty Stali S.A./. Od momentu prywatyzacji firmy w marcu 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ArcelorMittal Poland S.A./ a wcześniej Ispat Polska Stal S.A. i Mittal Steel Poland S.A./ W grudniu 2008 roku złożył rezygnację z pełnionych funkcji.

Przewodniczący i członek wielu rad nadzorczych, między innymi obecnie kieruje pracami Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Członek wielu towarzystw i organizacji biznesowych między innymi Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Katowice. W latach 2005- 2010 doradca Komisji Europejskiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla i Stali. Od sierpnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Węglokoks S.A.

 

Robert Kwaśniak

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Robert Kwaśniak Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1991r. w Głównym Urzędzie Ceł zajmując się obrotem towarowym z zagranicą w tym eksportem towarów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe pracy w biznesie i w administracji publicznej, w tym w Ministerstwie Finansów, w którym pracował w latach od 1997r. do 2004r. na kilku stanowiskach kierowniczych - do stanowiska Wiceministra Finansów oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów - zajmując się m.in. obrotem wyrobami akcyzowymi w tym paliwami.

W latach 2007r. do 2011r. kierował instytucją zarządzającą, wdrażającą i kontrolującą wydatkowanie środków finansowych – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - z budżetem rocznym w skali kilkuset milionów złotych.
Specjalista w zakresie prawa finansowego posiadający uprawnienia doradcy podatkowego i radcy prawnego. W ramach korporacji Doradców Podatkowych piastował funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Posiada również certyfikowane brytyjskie uprawnienia w zarządzaniu metodyką PRINCE 2 i praktykę w tym zakresie. W latach od 2002r. do 2011r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetów Sterujących w kilkunastu projektach inwestycyjnych i wdrożeniowych w tym finansowanych z Phare CBC. Wykonywał również zawód radcy prawnego specjalizując się w sprawach karnych skarbowych i obszarze finansowym oraz podatkowo-gospodarczym.

W latach od 2011r. do 2013r. członek Rady Nadzorczej Węglokoks S.A.
Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim.

 

Sławomir M. Suchoń

Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Sławomir M. Suchoń jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Do roku 2000 adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, związany z działalnością inwestycyjną w budownictwie, pełnił m.in. funkcje dyrektora kontraktu oraz dyrektora naczelnego firm budowlanych. W latach 2003-2012 pełnił funkcje managerskie i zarządcze w spółkach międzynarodowych. Od 2012 roku związany z Grupą Kapitałową Węglokoks. Pełnił funkcję Wiceprezesa, Dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego w HUCIE ŁABĘDY S.A. w Gliwicach. Od 2013 roku Sławomir M. Suchoń pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej w Węglokoks S.A.Aktualności