Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A.

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 6/X/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja
2018 r. i zostało wszczęte
w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji.

Kandydatem[1]:

 1. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności
   nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

 1. życiorys ze wskazaniem do kontaktu aktualnego adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego,
 2. list motywacyjny,
  1. dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
   o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   1. korzystam z pełni praw publicznych,
   2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. nie naruszam określonym w przepisach prawa ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   4. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim ani w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
    o podobnym charakterze,
   5. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   6. nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   7. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w Spółce ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Huty Pokój,
   8. uczestniczę/nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczę/nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
   9. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
   10. nie mam przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które się ubiegam,
   11. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Przez poświadczone odpisy rozumie się dokumenty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów takich dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji” należy składać w terminie do dnia
8 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 (decyduje chwila wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 79, pokój nr 116 (nr pokoju dla zgłoszeń osobistych). Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym albo złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania mogą zostać odrzucone.

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: Statut Spółki oraz dokumenty sprawozdawcze za 2016 rok kandydaci mogą uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 118, tel. 32 772 4493) w dni robocze w godz. 08.00 - 11.00 od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 7 czerwca 2018 r.

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 11 czerwca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki po dniu 17 czerwca 2018 r.

O miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub za pomocą komunikatu SMS (dane kontaktowe zawarte w życiorysie). Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie i godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniana będzie w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek objętych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce, w szczególności odpowiedzialnego za obszary handlu i produkcji,
 5. proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
 6. wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.

Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów.

Z Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

 


[1] Użyte w całym ogłoszeniu pojęcia „kandydat” i „Wiceprezes” ma na celu uproszczenie terminologii i budowy niniejszego dokumentu,
a nie ograniczenie – ze względu na płeć – możliwości zgłoszenia kandydatury i powołania na stanowisko w Zarządzie Spółki, wobec czego znaczenie tych pojęć należy odnosić do osób niezależnie od ich płci.

media