PEŁNOMOCNIK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2

na podstawie § 11 ust. 2 pkt 1) Umowy Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:
Prezesa Zarządu
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

1. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.” do dnia 08.06.2018 r., w siedzibie Spółki w Brzeszczach, przy ul. Mickiewicza 2 w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 900-1400 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o., ul. Mickiewicza 2, 32-600 Brzeszcze.
2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 1000.
3. Kandydatem/kandydatką może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
4. Kandydatem/kandydatką nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) życiorys zawodowy (CV)
b) list motywacyjny,
c) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail),
d) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej
5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,
e) oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:
• korzystam z pełni praw publicznych,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
• nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/ /zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy
o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,
• nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• uczestniczę/nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczę/nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
• moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
• nie mam przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które się ubiegam,
• nie zostałem/zostałam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2 w dniach roboczych do dnia 08.06.2018 r. w godz. od 900-1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 73 73 100 do 103, wew. 20).
8. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności i potwierdzeniu ich udostępnienia.
9. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone przez Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2 w dniu 12.06.2018 r. od godziny 1000 w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. W miarę potrzeby wynikającej z liczby zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 13.06.2018 r. od godziny 1000 .
12. Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje:
• wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej,
• znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
• wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością.
• wiedzę o zakresie finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
• znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji
i sprzedaży oraz public relations.
13. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, złożone po terminie lub zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali powołani na członka zarządu mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną zniszczone po upływie powyższego terminu.
14. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
15. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu
16. Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

media