OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1.    Nazwa i adres zamawiającego

 

WĘGLOKOKS S.A.

ul. Mickiewicza 29

40-085 KATOWICE

tel.: 32-207-33-85

fax: 32-251-54-53

http://www.weglokoks.com.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 634 00 17 095,  REGON: 271 883 564

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie urządzeń
i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy, zwane dalej Centrum Druku.

Całość rozwiązania powinna być udostępniona Zamawiającemu w formie usługi najmu urządzeń i systemu za miesięczną opłatą, która będzie obejmowała wszelkie koszty utrzymania Centrum Druku (z wyłączeniem kosztów dostawy papieru). Miesięczna opłata powinna składać się ze stałej opłaty za wynajem systemu i urządzeń oraz opłaty za faktycznie wykonane wydruki.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

a)     Dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner, opcjonalnie faks). Liczba urządzeń oraz przewidywany, miesięczny wolumen wydruków przedstawiono w poniższej tabeli:

Etap

Liczba urządzeń

Miesięczna liczba drukowanych stron

 
 

Mono

Kolor

Razem

 

A

B

C

D

E

 

I

10

34 000

42 500

76 500

 

II

6

31 000

14 500

45 500

 

Razem

16

65 000

57 000

122 000

 

b)     Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do obsługi Centrum Druku (system zarządzający, system obsługi skanowania oraz OCR), łącznie dla 235 użytkowników.

c)     Szkolenie administratorów oraz użytkowników z zakresu obsługi systemu Centrum Druku.

d)     Zapewnienie późniejszej pełnej obsługi oraz utrzymania urządzeń i systemu,
tj. między innymi dostawy materiałów eksploatacyjnych (bez dostawy papieru) oraz części zamiennych, zapewnienie przeglądów i napraw umożliwiających ciągłą eksploatację systemu Centrum Druku w całym okresie najmu oraz odbioru (utylizacji) zużytych materiałów eksploatacyjnych i części.

 

3.    Tryb udzielenia zamówienia

 

a)     Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu dwustopniowego w ramach przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017.459 tj. z dn. 02.03.2017 r.) oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawstwo robót inwestycyjnych, remontów
i usług w Węglokoks S.A. w Katowicach (załącznik do uchwały nr 112/2008 Zarządu WĘGLOKOKS S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r.).

b)     Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

c)     Pierwszy etap postępowania w ramach niniejszego przetargu rozpocznie się
20.03.2018 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (formularz wstępnej kwalifikacji).

d)     Drugi etap przetargu rozpocznie się po dniu 15.04.2018 r, pisemnym powiadomieniem uczestników o wynikach postępowania przetargowego pierwszego etapu oraz zaproszeniem wybranych uczestników do składania ofert. Przewidywana liczba oferentów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie przetargu – maksimum 5.

e)     Od dnia rozpoczęcia drugiego etapu przetargu, przez 14 dni, Zamawiający będzie udostępniał zainteresowanym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą będzie można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać przesyłką kurierską na koszt uczestnika przetargu. Warunkiem wzięcia udziału
w drugim etapie przetargu będzie odebranie SIWZ, wniesienie wadium w wysokości 20.000,- zł oraz złożenie oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

f)       Wadium może być wnoszone wyłącznie przelewem, w terminie do dnia 30.04.2018 roku, na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 10 1020 2498 0000 8102 0411 7651, z dopiskiem: „Wadium - Centrum Druku”. Dowodem wniesienia wadium będzie pisemne potwierdzenie polecenia dokonania przelewu, załączone do oferty, przy czym w terminie dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek. Zwolnieni z obowiązku wpłaty wadium są przystępujący do przetargu, posiadający wierzytelności względem Zamawiającego, jeżeli wierzytelności
są co najmniej równe wysokości wymaganego wadium i zostały zatrzymane przez Zamawiającego na poczet wadium za uprzednią pisemną zgodą oferenta.

g)     Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji
i uznania, że przetarg nie dał rezultatu, jak też odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

h)     Wszelkie koszty związane z udziałem w przetargu ponoszą oferenci.

i)       Z udziału w postępowaniu wyklucza się oferentów:

     w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem oferentów, którzy zawarli układ zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

     zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi – wspólników, spółkami partnerskimi – partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo – akcyjnymi – komplementariuszy.

 

4.    Miejsce i termin składania wniosków

 

Wniosek o dopuszczenie w postępowaniu przetargowym, podpisany przez osoby uprawnione, zgodnie z wymaganiami ustawowymi do reprezentowania podmiotu, należy dostarczyć droga pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

 

WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE

w Kancelarii Głównej, Wieża B, piętro XII, pokój 12.60, w terminie do dnia 04.04.2018 roku, do godziny 14:00.

 

Z uwagi na fakt, że dzień 30 marca 2018 roku był dla pracowników Węglokoks S.A. dniem wolnym od pracy, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (formularz wstępnej kwalifikacji), prowadzonym w trybie przetargu pisemnego dwustopniowego w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy, do dnia 05-04-2018 do godziny 14:00.

 

5.    Załączniki

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami.

 

6.    Odpowiedzi na pytania zadane
przez Oferentów (Aktualizacja 03.04.2018):

 

Pytania1 - Pismo Węglokoks S.A pytania Vector-pismo pytania z 2018-03-27-Odpowiedz.pdf

Pytania2 - Centrum Druku - Odpowiedź.pdf

Pytania3 - Centrum Druku - Odpowiedź.pdf

 

 

 

 

media